Condicions de Venda

Condicions generals
Condicions generals de compravenda a la botiga de Temps de tòfona a la qual s'accedeix a través del lloc web www.tempsdetofona.com.

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes de Temps de tòfona amb domicili a Ferran Alsnia, 7 amb domicili social a Ferran Alsina 7, 08510 Roda de Ter, amb NIF 33943489C i representada per Albert Boixader Faja amb NIF 33943489C, per les persones físiques i / o jurídiques (en endavant PROPIETARI) que manifestin la seva voluntat de comprar els productes i serveis que es trobin al lloc web www.tempsdetofona.com mitjançant la sol·licitud realitzada via internet a través d'aquest lloc web. Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT ha de necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través del lloc web www.tempsdetofona.com les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el CONTRACTANT comprar el producte sense que s'hagi produït aquesta acceptació. El CLIENT sempre disposarà d'aquestes condicions generals en un lloc visible de la web. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT -condicions particulars- impliquen la formalització del contracte de compravenda entre EL PROPIETARI i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE.-
Pel present contracte el propietari es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.tempsdetofona.com a canvi d'un preu cert.

SEGONA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PROPIETARI.-
2.1. Entrega del producte.- El PROPIETARI es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents condicions generals. El PROPIETARI no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omeses. El termini màxim de lliurament del producte és el de 10 dies hàbils des de la sol·licitud si es tracta d'enviaments nacionals i de 60 dies hàbils si es tracta d'enviaments internacionals, excepte per causes alienes al PROPIETARI.


2.2. Responsabilitat del PROPIETARI.- El PROPIETARI en cap cas serà responsable en relació amb:

2.2.1. Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, el propietari es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

2.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

2.2.3. De la no operativitat de l'adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda en el termini de vint hores des que es realitza.

2.2.4. El PROPIETARI té l'absoluta responsabilitat sobre la qualitat dels productes admetent la devolució dels mateixos sempre que aquests siguin defectuosos o no arribin al CONTRACTANT en correcte estat. El PROPIETARI es farà càrrec, en aquest cas, de les despeses ocasionades a conseqüència d'aquesta devolució sempre que el CONTRACTANT comuniqui aquest fet, en el termini de 24 hores des de la data de lliurament i el producte no hagi estat consumit ni alterat en cap cas . El PROPIETARI queda exempt de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes del producte produïts després del lliurament del mateix, així mateix, el PROPIETARI no tindrà cap responsabilitat en relació amb aquells productes que hagin estat ja consumits sense cap tipus d'incidència per part del CONTRACTANT que pretén realitzar una reclamació. El CONTRACTANT, abans de firmar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment de lliurament s'entén per ambdues parts que el producte va ser lliurat en perfecte estat.
El CONTRACTANT renúncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis derivats del que assenyala anteriorment en aquesta clàusula. En tot cas, la responsabilitat del PROPIETARI si incompleix el que assenyala aquest acord segons els termes de les presents condicions generals es limitarà a la devolució de l'import que, si escau, hagués pogut abonar l'usuari i sempre prèvia devolució per part del CONTRACTANT del producte en qüestió. Quan es tracti d'experiències, el CONTRACTANT no rebrà reemborsament de les mateixes però sí que podrà modificar la data acordada per a la seva realització sempre que es trobi dins de la temporada de tòfones vigent en què s'ha fet la compra (d'1 de desembre a 15 de març).

TERCERA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT.-
3.1. Pagament.- El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents: targeta de crèdit.

3.1.1. Import.- La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT en funció del producte sol·licitat serà l'assenyalada al lloc web i la que figuri a la sol·licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Temps de tòfona enviarà en el termini de vint hores confirmació de la comanda i del seu import total. Els preus dels productes que apareixen al lloc web apareixen sempre amb l'IVA inclòs. A majors, al preu que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts haurà de sumar-s'hi les despeses d'enviament pertinents. El CONTRACTANT rebrà la comanda mitjançant un operador logístic o agència de transports amb un termini de lliurament que com a màxim serà de 72 hores per a enviaments nacionals.

3.1.2. Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent al servei contractat mitjançant: targeta de crèdit. Les dades s'introduiran en el TPV instal·lat a la nostra botiga online.

DEVOLUCIÓ I CANVI
Qualsevol error o desperfecte en els productes enviats serà reparat sense cap cost pel COMPRADOR. No s'admetran devolucions passades 24 hora del lliurament de la comanda. Prèviament el COMPRADOR haurà de contactar amb Temps de tòfona per comunicar quin ha estat el desperfecte i documentar-lo amb imatges que el corroborin. Quan es tracti d'experiències, el CONTRACTANT no rebrà reemborsament de les mateixes però sí que podrà modificar la data acordada per la seva realització sempre i quan es trobi dins la temporada de tòfones vigent en la qual s'ha fet la compra (d'1 de desembre a 15 de març).